19/2/59

Android การเปลี่ยน Style ของ Font ที่แตกต่างกันใน TextView อันเดียวกัน

Android การเปลี่ยน Style ของ Font ที่แตกต่างกันใน TextView อันเดียวกัน


เรามาดูวิธีการเปลี่ยน Style ของ Font ให้มีความแตกต่างกันใน TextView อันเดียวกันดีกว่าครับ ซึ่งอาจจะใช้ในหลาย ๆ เหตุการณ์ เช่น ต้องการเปลี่ยน ขนาดของ Font หรือสีของ Font ให้เป็นคนละแบบกัน แต่ใช้ TextView อันเดียวกัน

ตัวอย่างโค้ด

@Override
protected void onFinishInflate() {
    super.onFinishInflate();
    CharSequence charSequence = this.getText();
    SpannableString spannableString = new SpannableString(charSequence);
    spannableString.setSpan(new RelativeSizeSpan(2.0f), 0, 1, Spannable.SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE);
    this.setText(spannableString);
}

จากโค้ดนี้เราได้ทำการ Override เมทอดที่ชื่อว่า onFinishInflate ใน TextView ขึ้นมาในกรณีที่ต้องการเปลี่ยน Font หลังจากที่มัน Inflate เสร็จแล้ว จากนั้นก็ทำการเปลี่ยนขนาดของมัน

16/2/59

การดู key ลัดในโปรแกรม Android Studio

การดู key ลัดในโปรแกรม Android Studio


เรามาดู key ลัดในโปรแกรม Android Studio กันครับ ซึ่งแต่ละโปรแกรมก็มี key ลัดแตกต่างกันออกไป การใช้ key ลัดให้ได้อย่างคล่อง และชำนาญนั้นจะช่วยให้การเขียนโค้ดสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และสามารถช่วยในการเขียนโค้ดได้รวดเร็วมาก ๆ

สำหรับโปรแกรม Android Studio นั้น ก็มีคีย์ลัดเป็นของตนเอง เรามาดูกันครับ

ให้เราไปที่ File แล้วเลือก Setting ตามรูปด้านล่างครับ


จะปรากฎหน้าต่าง Setting ขึ้นมาให้เราเข้าไปที่ Keymap ตามรูปด้านล่าง


ในหน้านี้เราจะเห็นว่าคำสั่งต่าง ๆ สามารถกดคีย์ลัดได้ตามต้องการ เราสามารถแก้ไขตามต้องการได้

มีสิ่งที่น่าสนใจอีกสิ่งหนึ่งสำหรับคีย์ลัดในโปรแกรม Android Studio นั่นก็คือ ในส่วนของ Keymaps ในตัวเลือกข้างบนตามรูปด้านล่าง


จะเห็นว่าเราสามารถกำหนดค่าคีย์ลัดให้เป็นเหมือนแบบโปรแกรมที่เราถนัดได้